Монгол улсын үндсэн хууль

Нэмэлт өөрчлөлт (Нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай)
Өргөн барьсан: 2011-12-13

Буцаасан, хүчингүй болсон 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
Оролцогч 0
УИХ Байр суурь