Монгол Улсын Их Иурлын чуулганы хуралдааны Дэгийн тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсвийн төслийн зарлагыг өсгөхгүй, алдагдлыг нэмэгдүүлэхгүй байх зарчмыг хуульчлах)
Өргөн барьсан: 2014-10-01

Буцаасан, хүчингүй болсон 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
Оролцогч 0
УИХ Байр суурь