2021.08.10

Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөөр нутгийн өөрөө удирдах ёсыг бэхжүүлэх үү?

Б.Энхболд: 

Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой яригдаж байгаа асуудлуудыг судлаачид болон тодорхой мэдээлэлтэй хүмүүсийг ойлгож байна. Энэ асуудлыг иргэдэд ойлгомжтой, энгийнээр ярих хэрэгтэй.