2020.11.10

Ж.Сүхбаатар: 1990 оноос өмнө хувийн өмчийн хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрдөггүй байсан

Монгол Улсын Үндсэн хууль: Тавдугаар зүйлийн тухайд:

  • - “Өмчлөх эрх бол хүний эдийн засгийн суурь эрх”;
  • - “Төр нь өмчийн аль нэг хэлбэрийг онцгойлон авч үзэлгүй адил тэгш хандах ёстой. Үндсэн хууль,бусад хуулиас гадуур өмчлөгчийн эрхийг хязгаарлахыг хориглоно”;
  • - “Хувь хүн, гэр бүл, аливаа хуулийн этгээд шударгаар өмч хөрөнгө олж авах, ашиглах, эзэмших, захиран зарцуулах эрхтэй. Үүнийг хууль ба шүүхээр хамгаална”;
  • - “Төр нь эдийн засгаа хуучин шиг нэгдсэн нэг төлөвлөгөөнд захируулан зохицуулах бус эдийн засгийн чөлөөт хөгжил, таатай орчныг дэмжих, үндэсний эдийн засгийн нөөцийг зохистой хуваарилах, хуулиар шударгаар хамгаалах үүднээс үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал, аж ахуйн бүх хэвшлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгод нийцүүлэн зохицуулна” гэж заажээ. 
УИХ-ын гишүүн Ж.Сүхбаатар:

Манай улсын тусгаар тогтнол, тусгаар улсаа шинээр эмхлэн зохион байгуулж байгаа суурь юм бол Монгол Улсын эдийн засгийн бие даасан байдлыг хангах тухай асуудал юм. Үүний дотор хувь хүний эрх чөлөө, аж ахуй эрхлэх боломжийг бүх талаар хангаж , хамгаалах асуудал орно. 

1992 оны шинэ үндсэн хуулийн ач холбогдол юу вэ? гэвэл нийгмийн харилцааг бүтцээр нь шинэчлэх явдал байсан.