“Монгол Улсын 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийв
2022.07.05

“Монгол Улсын 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийв

Улсын Их Хурлын Инновац, цахим бодлогын байнгын хорооны хуралдаан өнөөдөр (2022.07.04) 17 цаг 46 минутад 66.7 хувийн ирцтэйгээр эхэлж, Монгол Улсын 2021 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, “Монгол Улсын 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай” Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл-ийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийлээ.

Байнгын хорооны хуралдааныг Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Саранчимэг даргалж, УИХ-ын гишүүдийн ирц, Ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулав.

Монгол Улсын 2021 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн талаарх аудитын дүгнэлтийг Аудитын дөрөвдүгээр газрын захирал Я.Самбууням танилцуулав.

Тэрбээр, Төрийн аудитын тухай хуульд заасан Үндэсний аудитын газрын бүрэн эрхийн хүрээнд Төсвийн тухай хуулийн дагуу Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд аудит хийсэн. Тус байнгын хорооны харьяа Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын санхүүгийн тайланд аудит хийж, найман байгууллагад “зөрчилгүй”, нэг байгууллагад “хязгаарлалттай” дүгнэлт өгсөн гэдгийг танилцуулгын эхэнд дурдлаа.

Харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газрын 2021 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар нийт 5,224.9 сая төгрөгийн алдаа, зөрчил илэрснээс, 5,179.2 сая төгрөгийн бүртгэл, тайлагналтай холбоотой алдааг залруулж, 6.1 сая төгрөгийн зөрчилд 3 албан шаардлага хүргүүлж, 39.6 сая төгрөгийн зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байх 1 зөвлөмж өгсөн.

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2021 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар нийт 134.2 сая төгрөгийн алдаа, зөрчил илэрснээс, 120.5 сая төгрөгийн алдааг залруулж, 13.7 сая төгрөгийн зөрчилд 5 зөвлөмж өгсөн.

Монгол шуудан ХХК-ний 2021 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар нийт 90.4 сая төгрөгийн алдаа, зөрчил илэрснээс, 83.2 сая төгрөгийн алдааг залруулж, 5.7 сая төгрөгийн зөрчилд 1 албан шаардлага хүргүүлж, 1.5 сая төгрөгийн зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байх 1 зөвлөмж өгсөн.

Монголын цахилгаан холбооны 2021 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар 5,826.5 сая төгрөгийн алдаа, зөрчил илэрснээс 5,475.3 сая төгрөгийн алдааг залруулж, 347.2 сая төгрөгийн зөрчилд 2 албан шаардлага хүргүүлж, зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байх 3.9 сая төгрөгийн 1 зөвлөмж өгсөн.

Мэдээлэл технологийн үндэсний паркийн 2021 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар нийт 80.7 сая төгрөгийн алдаа, зөрчил илэрснээс, 75.9 сая төгрөгийн 3 алдааг залруулж, 4.7 сая төгрөгийн зөрчилд 1 албан шаардлага хүргүүлж, зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байх 1 зөвлөмж өгсөн.

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ний 2021 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар 49.2 сая төгрөгийн алдаа, зөрчил илэрснээс, 0.7 сая төгрөгийн зөрчилд 1 төлбөрийн акт тогтоож, 48.6 сая төгрөгийн зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байх 4 зөвлөмж өгсөн.

Радио телевизийн сүлжээ УТҮГ-ын 2021 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар нийт 82.3 сая төгрөгийн алдаа, зөрчил илэрснээс, 21.2 сая төгрөгийн зөрчилд 1 албан шаардлага, 61.0 сая төгрөгийн зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байх 5 зөвлөмж өгсөн.

Үндэсний дата төвийн 2021 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар нийт 1,007.1 сая төгрөгийн алдаа, зөрчил илэрснээс, 833.8 сая төгрөгийн алдааг залруулж, 5.4 сая төгрөгийн зөрчилд 1 төлбөрийн акт, 158.2 сая төгрөгийн зөрчилд 3 албан шаардлага хүргүүлж, 9.7 сая төгрөгийн зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байх 1 зөвлөмж өгсөн.

Бүх нийтийн үүргийн үйлчилгээний сангийн 2021 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар “Хязгаарлалттай” дүгнэлт өгсөн ба аудитаар нийт 6,138.9 сая төгрөгийн алдаа, зөрчил илэрснээс, 5,192.7 сая төгрөгийн алдааг залруулж, 31.2 сая төгрөгийн зөрчилд 1 төлбөрийн акт, 915.0 сая төгрөгийн зөрчилд 6 албан шаардлага хүргүүлсэн.

Тус байнгын хорооны харьяа байгууллагуудын санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын дүгнэлтэд үндэслэн цаашид анхаарах дараах асуудлуудыг танилцуулав. Үүнд,

- Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах, хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг сайжруулах;

- Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн хөрөнгө, өр төлбөр, орлого, зарлага, хөтөлбөр арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтад тавих дотоод хяналтыг сайжруулах;

- Худалдан авах ажиллагаа болон Шилэн дансны тухай хуулийг бүрэн хэрэгжүүлэх,

- Аудитаар өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийг хэрэгжилтийг хангуулах, арга хэмжээг авч ажиллах шаардлагатай гэлээ.

Аудитын тайлантай холбогдуулан хуралдаан даргалагч Б.Саранчимэг Ажлын хэсгийн гишүүдээс асуулт асууж, тодруулга авсны дараа Монгол Улсын 2021 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг хэлэлцсэн талаарх Инновац, цахим бодлогын байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Г.Амартүвшин Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороонд танилцуулахаар тогтлоо.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Б.Одончимэг odnoo@vip76.mn