Чойжилсүрэн.Б 2016.10.21 | Хэвлэл мэдээллийн алба: УИХ

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийг танилцууллаа

Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл нь макро эдийн засгийн болон төсвийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн төсөөллийг танилцуулсан бодлогын баримт бичиг юм.

Энэхүү бодлогын баримт бичиг нь ирэх 3 жилийн эдийн засгийн нөхцөл байдлын төсөөлөлд суурилан дунд хугацаанд баримтлах төсвийн бодлогын зорилтуудыг тодорхойлдог бөгөөд Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд заасан төсвийн тусгай шаардлагуудыг хэрхэн хангах болон төсвийн орлого, зарлагад баримтлах тэргүүлэх чиглэлүүдийг танилцуулах зорилготой.

Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл нь эдийн засгийн болон төсвийн багц төсөөлөлд үндэслэн дунд хугацааны төлөв байдлыг харуулдаг. Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн үндсэн зорилт нь бүрэн дайчилсан нөөц боломжийн хүрээнд зардлын стратегийн сонголт хийх явдал юм.

Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл нь төсвийн орлогын суурь төсөөллийг боловсруулж, түүнд суурилсан зардлыг эдийн засгийн хувьд зохистой хэмжээнд тогтоох замаар төсвийн сахилга батыг хангаж, хөгжлийн зорилтуудад хүрэхэд шаардлагатай зардлыг ирэх 3 жилийн хугацаанд урьдчилан таамаглахад чиглэгдэнэ. Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл нь Төсвийн тухай хуульд зааснаар хууль болон батлагддаг бөгөөд жил бүрийн төсвийн төслийг боловсруулах үндсэн суурь, шалгуур болдог онцлогтой.