Газрын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Төрийн байгууллагуудын нийтийн зориулалттай орон сууцны зориулалтаар газар эзэмшиж, хөрөнгө босгодог шударга бус байдлыг хязгаарлах)
Өргөн барьсан: 2021-10-04
Газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл өргөн барилаа