Монгол Улсын Их Хурал

Авлигатай тэмцэх, хариуцлага, шударга ёсыг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг батлах тухай

Тогтоолын төсөл
Байр суурь
БаТлагДсаН хУУль
Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай
Нэмэлт өөрчлөлт

Батлагдсан: 2017-01-26

Арбитрын тухай
Шинэчилсэн найруулга

Батлагдсан: 2017-01-26

Нийтийн сонсгол зохион байгуулах журам батлах тухай
Тогтоолын төсөл

Батлагдсан: 2017-01-12

Монгол Улсын Хөгжлийн банкны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
Тогтоолын төсөл

Батлагдсан: 2016-12-28

Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
Тогтоолын төсөл

Батлагдсан: 2016-12-09

Олон улсын гэрээний тухай
Шинэчилсэн найруулга

Батлагдсан: 2016-12-01

Төрийн болон албаны нууцын тухай
Шинэчилсэн найруулга

Батлагдсан: 2016-12-01

ӨргӨН БарьсаН хУУль
Төрийн албаны тухай
Шинэчилсэн найруулга (Шинэчлэсэн найруулга)

Өргөн барьсан: 2017-02-10

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай
Бие даасан хууль

Өргөн барьсан: 2017-02-07

Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай
Бие даасан хууль

Өргөн барьсан: 2017-02-07

Статистикийн салбарыг 2016-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр
Тогтоолын төсөл

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Баяжуулсан хүнсний тухай
Бие даасан хууль (Шинээр боловсруулж, өргөн барьсан төсөл)

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай
Нэмэлт өөрчлөлт

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Эрдэнэт үйлдвэрийн хаалт, хотын хөгжлийн сан байгуулах талаар Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай
Тогтоолын төсөл

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Усан замын тээврийн тухай
Нэмэлт өөрчлөлт

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Авто замын тухай
Шинэчилсэн найруулга

Өргөн барьсан: 2016-12-28

хУУлИйН ТӨсӨлД саНалаа ӨгНӨ ҮҮ
Баяжуулсан хүнсний тухай
Бие даасан хууль (Шинээр боловсруулж, өргөн барьсан төсөл)

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай
Бие даасан хууль (Шинээр боловсруулж өргөн барьсан)

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Нялх балчир хүүхдийн хоол, хүнсний бүтээгдэхүүний тухай
Бие даасан хууль (Шинээр боловсруулсан төсөл)

Өргөн барьсан: 2016-12-27

Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай
Шинэчилсэн найруулга (Ижил төрлийн тусламж, хөнгөлөлтийг нэг хуулиар зохицуулах зорилготой)

Өргөн барьсан: 2016-11-11

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлыг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
Нэмэлт өөрчлөлт (Оффшор бүсэд данс эзэмших, мөнгөн хөрөнгө байршуулах, хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах асуудлыг хориглох)

Өргөн барьсан: 2016-10-07

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай
Нэмэлт өөрчлөлт (Эхчүүдийн хүүхэд төрүүлж өсгөсөн хөдөлмөрийг бодитой үнэлж нийгмийн баталгааг нь сайжруулах)

Өргөн барьсан: 2016-10-07