Байр суурь
БаТлагДсаН хУУль
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
Бие даасан хууль (Хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай)

Батлагдсан: 2017-04-13

Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлийн төслийн тухай
Тогтоолын төсөл

Батлагдсан: 2017-02-16

“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК, “Монголросцветмет” ХХК-ийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
Бие даасан хууль

Батлагдсан: 2017-02-10

Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай
Бие даасан хууль

Батлагдсан: 2017-02-09

Үндэсний баяр наадмын тухай
Нэмэлт өөрчлөлт (Улсын баяр наадмын үндэсний сурын харвааны тухай)

Батлагдсан: 2017-02-09

Хэнтий хан уулын нэрийг Бурхан халдун уул гэж өөрчлөх тухай
Тогтоолын төсөл (Тогтоолын төсөл)

Батлагдсан: 2017-02-09

ӨргӨН БарьсаН хУУль
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай
Шинэчилсэн найруулга (Шинэчилсэн найруулга)

Өргөн барьсан: 2017-04-18

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
Тогтоолын төсөл

Өргөн барьсан: 2017-04-11

Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр
Тогтоолын төсөл (Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт)

Өргөн барьсан: 2017-04-11

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
Тогтоолын төсөл

Өргөн барьсан: 2017-04-11

Төрийн албаны тухай
Шинэчилсэн найруулга (Шинэчлэсэн найруулга)

Өргөн барьсан: 2017-02-10

Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай
Бие даасан хууль

Өргөн барьсан: 2017-02-07

Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай
Нэмэлт өөрчлөлт

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Баяжуулсан хүнсний тухай
Бие даасан хууль (Шинээр боловсруулж, өргөн барьсан төсөл)

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Статистикийн салбарыг 2016-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр
Тогтоолын төсөл

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Эрдэнэт үйлдвэрийн хаалт, хотын хөгжлийн сан байгуулах талаар Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай
Тогтоолын төсөл

Өргөн барьсан: 2016-12-28

хУУлИйН ТӨсӨлД саНалаа ӨгНӨ ҮҮ
Баяжуулсан хүнсний тухай
Бие даасан хууль (Шинээр боловсруулж, өргөн барьсан төсөл)

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай
Бие даасан хууль (Шинээр боловсруулж өргөн барьсан)

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Нялх балчир хүүхдийн хоол, хүнсний бүтээгдэхүүний тухай
Бие даасан хууль (Шинээр боловсруулсан төсөл)

Өргөн барьсан: 2016-12-27

Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай
Шинэчилсэн найруулга (Ижил төрлийн тусламж, хөнгөлөлтийг нэг хуулиар зохицуулах зорилготой)

Өргөн барьсан: 2016-11-11

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
Нэмэлт өөрчлөлт (Оффшор бүсэд данс эзэмших, мөнгөн хөрөнгө байршуулах, хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах асуудлыг хориглох)

Өргөн барьсан: 2016-10-07

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай
Нэмэлт өөрчлөлт (Эхчүүдийн хүүхэд төрүүлж өсгөсөн хөдөлмөрийг бодитой үнэлж нийгмийн баталгааг нь сайжруулах)

Өргөн барьсан: 2016-10-07