Монгол Улсын Их Хурал

Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Бие даасан хууль (2016-2020 онд хийх ажлын хөтөлбөр)
Байр суурь
БаТлагДсаН хУУль
Нийтийн сонсгол зохион байгуулах журам батлах тухай
Тогтоолын төсөл

Батлагдсан: 2017-01-12

Монгол Улсын Хөгжлийн банкны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
Тогтоолын төсөл

Батлагдсан: 2016-12-28

Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
Тогтоолын төсөл

Батлагдсан: 2016-12-09

Төрийн болон албаны нууцын тухай
Шинэчилсэн найруулга

Батлагдсан: 2016-12-01

Олон улсын гэрээний тухай
Шинэчилсэн найруулга

Батлагдсан: 2016-12-01

Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай
Бие даасан хууль (Цагаан сараар амрах өдрийн тоог нэмэх)

Батлагдсан: 2016-11-28

Эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай
Бие даасан хууль

Батлагдсан: 2016-11-24

ӨргӨН БарьсаН хУУль
Статистикийн салбарыг 2016-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр
Тогтоолын төсөл

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай
Нэмэлт өөрчлөлт

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай
Нэмэлт өөрчлөлт

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Үндэсний төлбөрийн системийн тухай
Бие даасан хууль

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай
Бие даасан хууль (Шинээр боловсруулж өргөн барьсан)

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Малын генетик нөөцийн тухай
Бие даасан хууль

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Эрдэнэт үйлдвэрийн хаалт, хотын хөгжлийн сан байгуулах талаар Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай
Тогтоолын төсөл

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай
Шинэчилсэн найруулга

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Усан замын тээврийн тухай
Нэмэлт өөрчлөлт

Өргөн барьсан: 2016-12-28

хУУлИйН ТӨсӨлД саНалаа ӨгНӨ ҮҮ
Баяжуулсан хүнсний тухай
Бие даасан хууль (Шинээр боловсруулж, өргөн барьсан төсөл)

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай
Бие даасан хууль (Шинээр боловсруулж өргөн барьсан)

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Нялх балчир хүүхдийн хоол, хүнсний бүтээгдэхүүний тухай
Бие даасан хууль (Шинээр боловсруулсан төсөл)

Өргөн барьсан: 2016-12-27

Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай
Шинэчилсэн найруулга (Ижил төрлийн тусламж, хөнгөлөлтийг нэг хуулиар зохицуулах зорилготой)

Өргөн барьсан: 2016-11-11

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлыг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
Нэмэлт өөрчлөлт (Оффшор бүсэд данс эзэмших, мөнгөн хөрөнгө байршуулах, хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах асуудлыг хориглох)

Өргөн барьсан: 2016-10-07

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай
Нэмэлт өөрчлөлт (Эхчүүдийн хүүхэд төрүүлж өсгөсөн хөдөлмөрийг бодитой үнэлж нийгмийн баталгааг нь сайжруулах)

Өргөн барьсан: 2016-10-07