МҮЭ-ийн холбооноос хүргүүлсэн саналыг хэрхэн тусгаж ажиллахыг анхаарч эхэллээ
2020.08.24

МҮЭ-ийн холбооноос хүргүүлсэн саналыг хэрхэн тусгаж ажиллахыг анхаарч эхэллээ

МҮЭ-ийн холбооноос Монгол Улсын Засгийн газарт “Монгол Улсын Засгийн Газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр”-т тусгуулах саналаа Улс төрийн сонгуульд оролцсон намуудад өгсөн “Хөдөлмөрчдийн нийгмийн захиалга” баримт бичигт туссан асуудлыг багцлан боловсруулж 2020 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдөр хүргүүлсэн.

Уг саналд Ковид-19 цар тахлын улс орны эдийн засаг, нийгмийн хүрээнд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг шуурхай үр дүнтэй арилгах тусгайлсан хөтөлбөрийг Засгийн газраас гарган нийгмийн түншүүдийн оролцоотой хэрэгжүүлэх, нийгэм, эдийн засгийн хүндрэлийг арилгахын тулд эдийн засгийг сэргээх, жижиг дунд үйлдвэр, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, мал аж ахуй, аялал жуулчлал эрхлэгчдийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үйл ажиллагааг сэргээхэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалт, төсөв, хөнгөлөлттэй зээл, санхүүгийн зөв бодлогыг төлөвлөн хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн байна.

Түүнчлэн Боловсрол, эрүүл мэнд, соёл зэрэг төрийн үйлчилгээний төсөвт болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудад ажиллагчдын цалинг 2021 оноос эхлэн амьжиргааны түвшин, инфляци, үнийн өсөлттэй уялдуулан үе шаттайгаар нэмэгдүүлж, бодит цалинг 3 дахин нэмэгдүүлэх, үндэстэн дамнасан компаниудад ажиллаж байгаа монгол, гадаадын ижил ажил мэргэжлийн ажилтнуудын цалингийн ялгааг арилгахыг саналд дурьджээ.

Мөн бага дунд орлоготой иргэдийг дэмжих зорилгоор иргэдэд итгэлийн зээл олгох, банкны зээлийн хүүг бууруулж сарын 1 хувиас хэтрүүлэхгүй байлгах арга хэмжээ авах, Ипотекийн зээлийн хүүг 3 хувь болгох, бага, дунд орлоготой залуу гэр бүл, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн орон сууцны хангамж хүрэлцээг нэмэгдүүлэх, ядуу, эмзэг гэр бүлийг хямд хөлстэй түрээсийн орон сууцаар хангах бодлогыг хэрэгжүүлэх зэрэг 5 багц 26 саналыг хүргүүлээд байна.

УИХ-ын ээлжит бус чуулганы хуралдаанаар “Монгол Улсын Засгийн Газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр”-ийг хэлэлцэж байгаа энэ үед МҮЭ-ийн холбооноос хүргүүлсэн дээрх саналыг хэрхэн тусгаж ажиллахыг анхаарч эхэллээ.