"Зөвшөөрлийн тухай хууль"-ийн хэрэгжилтийн бэлтгэл ажлын хангалтыг шалгах ажлын хэсэг БХБЯ-нд ажиллалаа
2022.11.03

"Зөвшөөрлийн тухай хууль"-ийн хэрэгжилтийн бэлтгэл ажлын хангалтыг шалгах ажлын хэсэг БХБЯ-нд ажиллалаа

Зөвшөөрлийн тухай хууль 2023.01.01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжсэнээр Барилга, Хот Байгуулалтын яам нь хуульд тусгагдсан дараах тусгай болон энгийн зөвшөөрлүүдийг олгоно. Үүнд:

Тусгай зөвшөөрөл:

 • Бага, дунд, өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
 • Бага, дунд, өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн барилгын ажил эрхлэх
 •  Даацын хийц, бүтээц, эдлэхүүн, материал, түүний түүхий эд болон шатамхай, химийн хортой, эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
 •  Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх
 • Өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар, үйлчилгээ эрхлэх
 •  Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа явуулах мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох
 •  Газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох
 • Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах
 •  Бохир усны гаргалгааны шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ
 •  Бохир ус цуглуулах шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ
 •  Бохир ус татан зайлуулах шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ
 •  Бохир усыг тусгай зориулалтын машинаар зөөвөрлөх үйлчилгээ
 •  Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээ
 •  Зөөврийн ус хангамжийн үйлчилгээ
 •  Орон сууцны доторх цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ
 •  Ус дамжуулах төвийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээ
 •  Ус олборлох, цэвэршүүлэх байгууламжийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээ
 •  Ус хангамж, ариутгах татуургын тоног төхөөрөмжид туршилт, тохируулга хийх үйлчилгээ
 •  Хот, суурины ус хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламжийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээ
 •  Хот, суурины ус түгээх байрны ашиглалт, засвар, үйлчилгээ
 •  Цэвэр ус дамжуулах шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ
 •  Цэвэр ус түгээх шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ

Энгийн зөвшөөрөл:

 1. Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийг хэвлэх