ФОТО: Ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх хэм хэмжээг бий болгоход ашиглах ЗААВАР
2023.02.17

ФОТО: Ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх хэм хэмжээг бий болгоход ашиглах ЗААВАР

Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хороо, Хүний эрхийн үндэсний комиссын хамтарсан 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/207/А/02/202/02/009 тоот тушаалаар "Төрийн болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журамд Ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх хэм хэмжээг тусгуулах, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн үлгэрчилсэн заавар"-ыг баталсан билээ.

Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд Ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх хэм хэмжээг бий болгох бодлогын бичиг баримт боловсруулан гаргахдаа доорх үлгэрчилсэн зааврыг ашиглах боломжтой болно.