Монгол Улсын Их Хурлын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авсантай холбогдуулан ТББХ-оос боловсруулсан)
Өргөн барьсан: 2020-11-03
Ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах эрхийг нэмэгдүүлэв