Монгол Улсын Их Хурлын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Бүлгийн ажлын албаны ажилтнуудын орон тооны доод хязгаарыг тогтоох)
Өргөн барьсан: 2020-12-07
Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах төсөл өргөн барилаа

Байр суурь

Бусад