Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай

Шинэчилсэн найруулга (Гэрч хохирогчийн эрх зүйн байдлын тухай)
Өргөн барьсан: 2013-04-13

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
Оролцогч 0
УИХ Байр суурь