Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

Бие даасан хууль (Анхны хуулийн төсөл)
Өргөн барьсан: 2010-10-25
Төрийн албыг нийтийн алба болгох эрх зүйн зохицуулалтын төсөл өргөн барилаа