Зам, тээврийн Хөгжлийн яам
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Б.Энх-Амгалан

Зам, Тээврийн хөгжлийн сайд

2021 2022 2023 2024 2025
Хууль Төлөв
1.

Засгийн газрын гишүүний тангараг өргөх журам батлах тухай

2.

Далай ашиглах тухай

3.

Далайн хөдөлмөрийн тухай конвенцэд 2014 онд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай

4.

Авто тээврийн тухай

5.

Иргэний агаарын хөлгийн худалдааны хэлэлцээрт Монгол Улс нэгдэн орох тухай

6.

Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого батлах тухай

7.

Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах тухай

8.

Онцгой албан татвараас чөлөөлөх тухай

9.

Усан замын тээврийн тухай

10.

Авто замын тухай

11.

Төрийн өмчөөс хувьчилж үл болох эд хөрөнгийн жагсаалт батлах тухай тогтоол

12.

Иргэний нисэхийн салбарыг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай