Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт 2016.02.29 | ХМА: Мэргэжлийн холбоо

"Санхүүгийн тайлагнал" сурах бичиг хэвлэгдэн гарлаа

"Санхүүгийн тайлагнал" сурах бичиг хэвлэгдэн гарлаа
"Санхүүгийн тайлагнал" сурах бичиг хэвлэгдэн гарлаа

“Санхүүгийн тайлагнал” сурах бичиг хэвлэгдэн гарлаа. 

Энэхүү сурах бичгийг ММНБИ-ийн сургалтын хөтөлбөр шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтад бэлтгэгчид, нягтлан бодогчид, их дээд сургуулийн багш, судлаачдад зориулан ММНБИ-ийн болон их, дээд сургуулийн багш нар бэлтгэн гаргалаа.

Сурах бичиг нь нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, түүний үзэл баримтлалыг аж ахуйн нэгж болон групп компанийн санхүүгийн тайлан бэлтгэхэд ашиглах, санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх ба үр дүнг хэрхэн тайлбарлах талаар мэдлэг, чадвар олгоход тусална.