Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2013-07-05

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
Оролцогч 0
УИХ Байр суурь