Улаан

Ч.Улаан

Монгол улсын их хурлын гишүүн

Хүнс хөдөө аж ахуй

Хөнгөн үйлдвэрийн Сайд

1995
1996
Монгол улсын их хурлын гишүүн
1997
1998
1999
2000
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 2 дахь удаагаа сонггдов.
Сангийн сайд
2001
2002
2003
2004
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 3 дахь удаагаа сонгогдов.
Шадар сайд
2005
2006
2007
Сангийн сайд
2008
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 4 дэх удаагаа сонгогдов.
2009
2010
Өрсөлдөөний тухай хууль санаачлав.
2011
2012
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 5 дахь удаагаа сонгогдов.
Сангийн сайд
2013
2014
Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хууль санаачлав.
Өрийн удирдлагын тухай хууль санаачлав.
2015
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль санаачлав.
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль санаачлав.
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 6 дахь удаагаа сонгогдов.
2017
2018
2019
2020
2021

Хууль Төлөв
1.

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

2.

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн биелэлт

3.

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай

4.

Ази, Номхон далайн худалдааны хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

5.

Генетик нөөцийн тухай

6.

Тамхины хяналтын тухай хууль

7.

Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

8.

Санхүүгийн хамтын ажиллагааны ерөнхий хөтөлбөрийн тухай

9.

Санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

10.

Таримал ургамлын үр сортын тухай

11.

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

12.

Улсын Их Хурлын даргыг томилох

13.

Монгол Улсын Их Иурлын чуулганы хуралдааны Дэгийн тухай

14.

Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай

15.

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай

16.

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай

17.

Ашигт малтмалын тухай хууль

18.

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай

19.

Онцгой албан татварын тухай

20.

Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хууль

21.

Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай

22.

Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

23.

Монгол мал үндэсний хөтөлбөр батлах тухай