Хууль Төлөв
1.

Газрын тухай

2.

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай

3.

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

4.

Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

5.

Монгол Улсын засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хууль

6.

Засгийн газрын бүтцийн тухай

7.

Аудитын тухай

8.

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай

9.

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай

10.

Өрийн удирдлагын тухай

11.

Хөрөнгийн албан татварын тухай

12.

Нийслэл хотын албан татварын тухай

13.

Төсвийн албаны эрх зүйн байдлын тухай хууль

14.

Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай