МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Асуулга 6

Олон Улсын харилцаа

Байр суурь