Байгаль орчны салбар нэгдсэн тогтолцоотой юу...
2023.09.18

Байгаль орчны салбар нэгдсэн тогтолцоотой юу...

Аймаг, сумын Байгаль орчны газар аймаг, сумандаа харьяалагддаг. Үүнээс улбаатай дундын зөрчлүүд их гардаг. Байгаль орчны хяналтыг аймаг, сумын байгаль орчны газар хариуцдаг.

Зөрчлийг ч мөн илрүүлж байгаа. Цаашдаа нэгдсэн тогтолцоонд орох уу гэдгийг нухацтай хөндөх цаг болсон. Мөн хуулийн ойлгомжгүй нөхцөлийг засах нэн шаардлагатай байгаа тул Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас холбогдох байгаль орчны хуулиудад дата анализ хийсэн. Олон зөрчил, хийдэл, давхардал, тушаа илэрсэн.

Ганцхан жишээ:
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 54.4-т байгаль орчны хууль тогтоомжийн зөрчлийн талаар бодит мэдээлэл өгсөн иргэнд торгууль, нөхөн төлбөрийн орлогын 15 хувьтай тэнцэх хэмжээний урамшууллыг Сум, Дүүргийн Засаг дарга олгоно, 54.6-д урамшуулал олгох журмыг Сангийн сайд, Байгаль орчны сайд хамтран батална гэж заасан. Сангийн сайд, Байгаль орчны сайдын 2006 оны хамтарсан тушаалаар мөнгөн урамшуулал олгох журмыг баталсан ба уг журмаар торгууль, нөхөн төлбөрийн орлогын 15 хувийг мэдээлэл гаргагчид олгохоор зохицуулсан байдаг. Энэхүү заалтаар бол байгаль орчныг хамгаалах "хүн бүр хамгаалагч" хэрэгжих боломжтой.

Гэтэл 2015.07.08-ны өдөр Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж, байгаль орчин болон байгалийн нөөц баялагт учруулсан хохирлын нөхөн төлбөрийн орлогыг Байгаль орчин, уур амьсгалын санд төвлөрүүлэх болсон бөгөөд Байгаль орчин, уур амьсгалын санд төвлөрч буй эх үүсвэрээс мэдээлэл гаргагчид урамшуулал олгох талаар хуульчлаагүй. Энэ нь зөрчил мэдээлсэн ч урамшуулал олгогдохгүй гэж энгийнээр ойлгож болно. Ингээд "Хүн бүр байгаль хамгаалагч" хөшүүрэг хэрэгжих боломжгүй болсон.

Сэлэнгэ Аймгийн Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын Газар албан хаагчидтай хууль, эрхзүй, байгаль орчны төрийн захиргааны байгууллага болон аймаг, сумын БОАЖГ хоорондын зөрчил, хамтын ажиллагааг зөв тогтолцоонд оруулах саналуудыг хэлэлцлээ.