Мөнхтуяа.Г 2016.04.07 | Сайт: Vip76.mn

Хаалттай сургуульд мэргэжлийн багш дутмаг байна

Хаалттай сургуульд мэргэжлийн багш дутмаг байна
Насанд хүрээгүйчүүдийн Хорих 411 дүгээр анги буюу хаалттай сургууль нь бүрэн дунд сургуулийн статустайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас батлан гаргасан Хоригдлуудтай харьцах наад захын жишиг дүрмүүдийн 77.2-т “Хоригдлыг тухайн орны боловсролын системийн дагуу сургана.”, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 7 дахь заалтад “Сурч боловсрох эрхтэй”, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 125 дугаар зүйлийн 125.2 дахь хэсэгт “Боловсролын сургалтыг зөвхөн хорих ангийн байранд зохион байгуулна.” гэж тус тус заажээ. 

...Тус сургуульд монгол хэл, уран зохиолын багш монгол хэл, уран зохиол, монгол бичгийн хичээл заахаас гадна дуу хөгжмийн хичээлийг зааж, математикийн багш математик, геометрийн хичээлээс гадна физикийн хичээл зааж байна. Үндсэн багшаар ажиллаж буй түүх, нийгмийн ухааны багш нь багшлах эрхийн үнэмлэхгүй, тэтгэврийн насны хүн байх бөгөөд сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр багшлах боловсон хүчнийг авч ажиллуулдаггүй. Учир нь сонгон шалгаруулалтад орж тэнцсэн  боловч  манай сургуульд багшлах хүн олддоггүй...    

/Хяналт шалгалтын үед албан хаагчидтай хийсэн ярилцлагаас/

Дунд сургууль байснаа бүрэн дунд сургуулийн статустай болсон

Насанд хүрээгүйчүүдийн Хорих 411 дүгээр анги буюу хаалттай сургууль нь бүрэн дунд сургуулийн статустайгаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2000 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдрийн 258 тоот тушаалаар Хөдөлмөрийн төрөлжсөн сургалттай суурь боловсрол олгох зорилгоор ерөнхий боловсролын 110 дугаар дунд сургууль нэртэйгээр ял эдэлж буй хүүхдүүдэд ерөнхий боловсрол олгож эхэлсэн байна.

16 жилийн өмнөөс хорих ангид хүмүүжигч хүүхдүүд ерөнхий боловсрол олгож эхэлсэн. 

Нийслэлийн боловсролын газрын даргын 2009 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн тушаалаар Монгол Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй Хан-Уул дүүргийн 110 дугаар дунд сургууль болсон бөгөөд Нийслэлийн боловсролын газраас 2013 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр тус сургуулийн ангиллыг өөрчилж бүрэн дунд сургууль болгож, сургалт явуулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг олгожээ.

Хаалттай сургуульд 15 сурагч суралцаж байна

Тус сургууль нь бага, дунд, ахлах гэсэн гурван бүлэгтэй нийт 15 сурагч, 6 багш, 159 ширхэг сурах бичигтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Үндсэн багшаар бага ангийн, монгол хэл, математик, түүх, нийгмийн ухааны багш нар, цагийн багшаар Кристина Нобелийн сангаас 2 багш хичээл зааж байна.

...Сургуульд багшлах хүний нөөц дутмаг байгаагаас нэг багш 1-3 хичээл зааж, зарим хичээлийг мэргэжлийн бус багш зааж байна...

Энэ нь Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/305 дугаар тушаалын хавсралтаар Багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журмын 1.3-т “Багшлах эрхийг багш мэргэжлийн чиглэл бүрээр олгоно”, мөн журмын 1.5-д “Журмын 2.1, 2.2-т заасан шалгуурыг хангасан багшид ерөнхий боловсролын сургуульд багшлах эрх олгоно.” гэж  заасныг зөрчиж байна.

Сургалтын менежер нь шаардлага хангадаггүй, сурагчийн хувийн хэргийг журмын дагуу хөтөлдөггүй

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 351 дүгээр тушаалын гуравдугаар хавсралтаар баталсан Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын менежерийн ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолтоос үзэхэд сургалтын менежер нь багш мэргэжилтэй, төрийн үйлчилгээний албан хаагч байхаар заасан байна.

Тус сургуулийн сургалтын менежерээр төрийн тусгай албан хаагчийг томилон ажиллуулж байгаа нь сургалтын менежерийн ажиллах албан тушаалын ангилалд тавигдах шаардлагыг хангахгүй байна.

Сурагчийн хувийн хэрэг нь сурагчдын сурлагын үнэлгээ болон хөгжил, төлөвшлийн өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг тэмдэглэх сургалтын баримт бичиг.

...Хяналт шалгалтын явцад сурагчдын хувийн хэрэгтэй нэг бүрчлэн танилцахад 7 сурагч хувийн хэрэг байхгүй, хувийн хэрэг хөтлөлт дутуу, шилжилт хөдөлгөөний тэмдэглэгээ хийгдээгүй байв...

Энэ нь Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны 361 дүгээр тушаалын зургадугаар хавсралтаар баталсан “Ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургуулийн суралцагчийн хувийн хэрэг хөтлөх заавар”-ыг зөрчиж байна.

Иймээс Монгол Улсын нэгдсэн орсон олон улсын гэрээ, конвенц болон дотоодын хууль тогтоомжид нийцүүлж, тус сургуулийн сургалтын чанарыг сайжруулах, мэргэжлийн багшийн орон тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна.

Чанга дэглэмтэй хорих ангид 2 ялтан эчнээгээр их сургуульд суралцаж байна

... Миний бие  2007 оноос  хойш Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн харьяа Дархан-Уул аймаг дахь Техникийн сургуульд Хүнсний технилогич-Эрүүл ахуйч мэргэжлээр суралцаж байсан бөгөөд 2012 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдөр хэрэгт холбогдох үедээ 5 дугаар курст дипломын ажил бэлтгэж байсан юм. Улмаар тэр сургуульд суралцах журмын дагуу 3 жил дараалан чөлөө авсан бөгөөд одоо чөлөөний хугацаа нь дуусч байгаа тул цаашид үргэлжлүүлэн суралцаж, сургуулиа төгсөх боломжоор хангаж өгнө үү ... /ялтан Б-ийн гомдлоос/

Бусад хорих ангиудын хувьд батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу ялтнуудын дунд сургалт зохион байгуулж, бичиг үсэг мэдэхгүй ялтнуудад бичиг үсэг заах, Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Ерөнхий Газрын харьяа Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд тогооч, засал чимэглэл, бетон арматурчин, сантехникийн мэргэжлээр сургаж мэргэжлийн гэрчилгээ олгож байна.

...Хяналт шалгалтанд хамрагдсан хорих ангиудад нийт бичиг үсэг мэдэхгүй 38 ялтан, иргэний бичиг баримтгүй, бичиг баримтын зөрчилтэй 101 ялтан байв...

Монгол Улсын Хууль Зүйн Сайдын 2014 оны А/230 дугаартай тушаалаарбаталсан Хорих ангийн дотоод журмын 13.1.3-т “Жирийн, чанга дэглэмтэй хорих ангид ял эдэлж байгаа ялтан их, дээд сургууль, коллежид өөрийн зардлаар эчнээгээр суралцах эрхтэй”, 13.6-т “Эчнээ сургалтыг зөвхөн хорих ангийн байранд явуулна”, 13.7-д “Ялтныг эчнээгээр суралцуулах асуудлыг тухайн ялтны ар гэр, эсхүл түүний өмгөөлөгч нь суралцуулах сургуулийн захиргаатай урьдчилан тохиролцож, сургалтыг хорих ангийн байрлалд явуулахыг зөвшөөрөн гэрээ байгуулж, элсэлтийн болон төгсөлтийн шалгалт өгөх үеийн харуул хамгаалалтыг хорих ангийн дарга зохион байгуулна.” гэж тус тус заасны дагуу чанга дэглэмтэй хорих ангид ял эдэлж буй 2 ялтан Хөдөө аж, ахуйн  их сургуульд эчнээгээр суралцаж байна. 

Эх сурвалж: Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс: Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 15 дахь илтгэлээс 

0ЭКСПЕРТсэтгэгдэл
Сэтгэгдэл оруулахын тулд та хэрэглэгчийн эрхээр нэвтэрнэ үү.
Экспертүүдийн сэтгэгдэл
Одоогоор сэтгэгдэл нэмэгдээгүй байна.