Бурмаа.Р 2016.05.25 | Сайт: Vip76.mn

Мал амьтны эрүүл мэндийн хуулийн төслийн онцлох заалтууд

Мал амьтны эрүүл мэндийн хуулийн төслийн онцлох заалтууд

Хуулийн төсөлд мал, амьтны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчин гарсан бол хэрхэн тэмцэх, мал, амьтныг эрүүлжүүлэх, мал, амьтнаас хүнд халдварладаг өвчинтэй тэмцэх, түүнчлэн мал эмнэлгийн үйлчилгээний санхүүжилтыг яаж шийдэх, мал, амьтны эрүүл мэндийг хамгаалахад хэн, ямар хариуцлага үүрэхийг тодорхой тусгажээ. 

Мал, амьтны өвчнөөс ерөнхийлсөн болон тусгайлсан байдлаар урьдчилан сэргийлнэ. Малчин хүнн малын хашаа, байр, орчин, мал тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл зэргийг цэвэрхэн байлгах бөгөөд тэдгээрийг халдваржгүйжүүлэх ажлыг өөрийн зардлаар гэрээт мал эмнэлгээр гүйцэтгүүлнэ. Мөн малаа оторлуулах, малыг уралдаан тэмцээн, үзэсгэлэнд оруулах тохиолдолд тусгай шалгуурын үндсэн дээр гэрээт мал эмнэлгээс малын эрүүл мэндийн гэрчилгээ авах ёстой.

Урьдчилан сэргийлэх тусгай арга хэмжээ гэдэгт халдварт өвчний тархалтыг хязгаарлах, халдварлалтын хувийг бууруулахад чиглэнэ. Өвчний голомттой болон сэжигтэй бүс нутгийн мэдрэмтгий мал, амьтныг нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу заавал дархлаажуулалт хамруулна.

Малд халдварт өвчний шинж илэрсэн, олон тооны мал гэнэт хорогдсон тохиолдолд малын эзэн гэрээт мал эмнэлэгт яаралтай дуудлага өгөх ёстой. Хорио цээр тогтоох түвшний өвчин гарвал өвчтэй малыг сүргээс тусгаарлан арчилна. Дуудлага хүлээж авсан гэрээт мал эмнэлэг анхны онош тогтоож, сэжигтэй малд тусгай тэмдэг тавьж, сум дүүргийн мэргэжилтэнд мэдэгдэнэ. Харин тэр мэргэжилтэн нь энэ тухай сум, дүүргийн Засаг даргад мэдэгдэж, Засаг дарга анхны оношийн сорьцод шинжилгээ хийсэн мал эмнэлгийн лабораторийн дүгнэлтэд үндэслэж хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэм тогтоох шийдвэр гаргана. Хорио цээр, хязгаарлалт тогтоосон үед малын эмчээр ахлуулсан мэргэжлийн тусгай баг ажиллана.

Сум, дүүргийн мэргэжилтэн нь тухайн орон нутгийн гэрээт мал эмнэлэгтэй хамтран малыг тарилга, угаалга, туулгын аргаар шимэгчдээс хамгаалах үйл ажиллагаа явуулна.

Мал, амьтнаас хүнд халдварладаг өвчин буюу “зооноз” өвчнөөс нийтийн эрүүл мэндийг үндэсний хэмжээнд хамгаалах ажлыг орон тооны бус зөвлөл удирдана. Гэрийн тэжээвэр амьтан бүхий иргэн, байгууллага харьяа нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй малын эмнэлэгтэй гэрээ байгуулж зооноз өвчнөөс сэргийлэх үүрэгтэй.