2016.05.30 | Сайт: Vip76.mn

Хууль бус мод бэлтгэлийн тухай мэдээлсэн хүнийг урамшуулдаг болно

Хууль бус мод бэлтгэлийн тухай мэдээлсэн хүнийг урамшуулдаг болно

Ойн тухай бодлого нь Монгол орны ойн экологийн тэнцвэрийг хадгалах, ойн нөөцийн хомсдлыг зогсоох болон нөөцийг нэмэх, экологийн ач холбогдолтой болон доройтсон газар нутгийг ойжуулах, ойн санг зохистой ашиглах замаар ойн тогтвортой менежментийг бий болгох зорилготой.

Бодлогыг хэрэгжүүлэхийн тулд таван төрлийн зорилтыг дэвшүүлжээ.

1. Ойг хамгаалахын тулд нэг удаагийн түймэрт нэрвэгдэх ойн талбайн дундаж хэмжээг 2020 он  гэхэд 30 хувь, 2030 он гэхэд 30 хувь болгож бууруулахаас гадна хил дамнасан түймэртэй тэмцэхэд хөрш орнуудтай хамтран ажиллана. Мөн хортон шавьж, өвчний голомтыг 2020 он гэхэд 60 хувь бууруулж, харин 2030 он гэхэд бүрэн хяналтандаа авч, ойг хамгаалах химийн бодис хэрэглэхээ болино.

... Энэ зорилтын хүрээнд 2020 он гэхэд хууль бус мод бэлтгэлийг 50 хувь болгон бууруулж, хууль бус мод бэлтгэлийн талаарх мэдээлэл өгсөн хүнийг урамшуулдаг болно ....

Түүнчлэн мод, модон материалын импортыг дэмжиж, мод орлогч бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэхээр заажээ.

2. Ойн нөөцийн хомсдлыг зогсоох, нөөцийг нэмэгдүүлэх чиглэлд удамшил сайтай үрээр ойг нөхөн сэргээх, үржүүлэхийн зэрэгцээ тарьц суулгац ургуулах дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх зорилт тавьжээ. Энэ зорилтод хүрснээр ойн сан бүхий талбайн хэмжээ 2020 онд 8,3 хувь, 2030 онд 9 хувьд хүрнэ гэж тооцоолсон байна. Үүнээс гадна бэлчээр, тариалангийн газар, авто зам, төмөр замын хамгаалалтын ойн зурвасыг захиалагч, ашиглагч өөрийн зардлаар зураг төсөв, төлөвлөгөөндөө тусгадаг болно.

3. Ойн нөөцийг ашиглан иргэдийн амжиргааг дэмжих бодлого хэрэгжүүлнэ. Ингэхдээ ойн нөөцийн үйлдвэрлэл эрхлэх, ойн бүтээгдэхүүний гүн боловсруулалтыг дэмжиж, хөдөөгийн иргэдийн амжиргааг дээшлүүлнэ. Түргэн ургадаг, өгөөж сайтай мод тарьж ургуулах байдлаар үйлдвэрлэлийн зориулалттай плантаци байгуулж, ойн тариалангийн аж ахуйн үндсийг тавина.

... Хатсан мод, унанги болон бусад ойн хаягдлыг боловсруулах байдлаар био болон шахмал түлш, зүймэл хавтан, наамал, матмал модон эдлэл, фанер, мебелийн хуулганы үйлдвэрлэх зорилготой жижиг, дунд үйлдвэрүүдийг дэмжинэ ...

Ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг 2020 онд 2 хувь, 2030 онд 5 хувь бууруулна. Түүнчлэн 2020 он гэхэд зөвхөн ойн байгууллагын гэрчилгээ авсан ААН, байгууллага ойн нөөцийг ашигладаг тогтолцоонд шилжих юм байна.

4. Ойн менежментийг хэрэгжүүлэх санхүүгийн эх үүсвэрийг нэмнэ. Уг зорилтын хүрээнд төрөөс ойн санхүүжилтын талаар үе шаттай стратегийг хэрэгжүүлэхээс гадна хувийн хэвшлийнхэн ойн аж ахуйд хөрөнгө оруулах таатай нөхцлийг бүрдүүлнэ. Ойн нөөцийг нэмэгдүүлэх чиглэлд олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, цөлжсөн нутгийг донор орны тусламжтай ойжуулна.  

5. “Ойн сайн засаглал”-ыг бий болгоно. Ингэхдээ ойн санг мэргэжлийн байгууллагад гэрээгээр эзэмшүүлэх, ойтой сумдад ойн нөхөрлөлүүдийг байгуулах замаар ойн санг эзэнтэй болгох бодлого баримтална. Мөн ойн мэргэжилтэн, мэргэжлийн ажилтан, ажилчин бэлтгэх тогтолцоог бий болгож, судалгааны байгууллага, их, дээд сургуулийг түшиглүүлж ойн технологийн инкубатор төв, жижиг, дунд үйлдвэр байгуулах ажлыг төрөөс дэмжихээр бодлогын баримт бичигт тусгагджээ.