Төрийн үйлчилгээг цахимаар үзүүлэх 120 хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжлээ
2023.06.08

Төрийн үйлчилгээг цахимаар үзүүлэх 120 хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжлээ

өрийн үйлчилгээний цахим шилжилт бол Монгол Улсын цахим үндэстэн болох зорилтын томоохон хэсэг юм. Инновац, цахим бодлогын байнгын хороо манлайлж Цахим хөгжлийг дэмжих багц хуулиудыг УИХ-аар батлуулж, иргэн, хуулийн этгээдэд төрөөс үзүүлж байгаа үйлчилгээг шуурхай, хүндрэл чирэгдэлгүй байлгахад ахиц дэвшил гарсаар байгаа.

Гэвч Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулиар төр өөрт байгаа мэдээллийг шаардахгүй байх, цахим баримт бичиг нь цаасан баримт бичгийн адил хүчинтэй байх зэрэг заалтууд салбарын хуулиудын давхардал, хийдэл, зөрчилтэй байдлаас шалтгаалан бүрэн хэрэгжихгүй, төрийн үйлчилгээнд цаас нэхдэг асуудлууд байсаар байна.

Тиймээс Засгийн газраас төрийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр явуулах, хүн, хуулийн этгээдийн төрийн байгууллагаас авах үйлчилгээг цахимжуулах, цахим баримт бичгийг хүлээн зөвшөөрөх, нотлох баримтын хэмжээнд үнэлдэг байх нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор нийт 120 хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар өргөн барьсан юм.

УИХ-ын Инновац, цахим бодлогын байнгын хорооны хуралдаанаар /2023.06.07/ энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжлээ. 120 хуульд зөвхөн цаасан хэлбэртэй байхаар тусгасан харилцааг цахим хэлбэрээр хийж болох сонголтыг нэмж өгснөөр:

  • Төр өөрт байгаа мэдээллийг хүн, хуулийн этгээдээс шаардахгүй байх зарчмыг хангах,
  • Мэдээллийн сангуудыг интеграцид оруулах,
  • Иргэн, хуулийн этгээд төрийн байгууллагад өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг цахим хэлбэрээр гаргах, хариугаа авах,
  • Тусгай зөвшөөрөл, энгийн зөвшөөрлийг олгох болон бусад харилцааг цахимаар хийх,
  • Зөвхөн бичмэл гарын үсгээр баталгаажуулж үйлчилгээ авахаар заасан харилцаанд цахим гарын үсэг хэрэглэж болохоор зохицуулснаар хуулийн этгээдийг бүртгүүлэх болон бусад үйл ажиллагааг 100 хувь цахимаар хийж, “e-business” системийг амилуулах, оюуны өмчийн эрхийг цахимаар бүртгүүлэх,
  • Зарим төрлийн гэрээг цахим хэлбэрээр байгуулах зэрэг өөрчлөлтүүд орох юм.
  • Ингэснээр Цахим хөгжлийг дэмжих хуулиудын хэрэгжилтэд тулгарч байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэж, цахим шилжилтийг бүрэн утгаар нь эрчимжүүлж чадах юм.