2016 - 2020 Он

Санаачилсан болон ажлын хэсгийн хуулиуд - 19
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн,, Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх Газрын Дарга
Тогтоолын төсөл (“Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай”)
Батлагдсан
Тогтоолын төсөл (Л.Оюун-Эрдэнийн кабинет)
Батлагдсан
Бие даасан хууль (Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн институтийн эрх зүйн статус, эрх ямба, дархан эрхийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар болон Даян дэлхий ногоон хөгжлийн институт хоорондын хэлэлцээр)
Хэлэлцэж байгаа
Олон Улсын гэрээ хэлэлцээр (Монгол Улс, Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк хоорондын Зээлийн хэлэлцээр (КОВИД-19-ийн эсрэг вакцинжуулалтын арга хэмжээ төсөл)-ийн төсөл, Зөвшилцөх)
Хэлэлцэж байгаа
Олон Улсын гэрээ хэлэлцээр (Монгол Улс, Олон улсын сэргээн босголт, хөгжлийн банк хоорондын Зээлийн хэлэлцээр (Улаанбаатар хотын тогтвортой авто зам, тээвэр төсөл)-ийн төсөл, Зөвшилцөх)
Батлагдсан
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Тэтгэвэр нэмэх)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Шинэ сайд нарыг томилох)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Хэлэлцэж эхлээгүй
Шинэчилсэн найруулга
Батлагдсан
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Зөвшөөрлийн жагсаалт батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт)
Батлагдсан
Хэлэлцэж эхлээгүй
Батлагдсан
Хэлэлцэж байгаа
Хэлэлцэж байгаа
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нийт 82 эксперт, 237 иргэн үнэлгээ өгсөн байна
Дундаж үнэлгээ
92
Санаачилсан болон ажлын хэсгийн хуулиуд - 18
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн
Нэмэлт өөрчлөлт (Шинээр 3 байнгын хороо байгуулах)
Батлагдсан
Бие даасан хууль (Гадаадын хөрөнгө оруулалт, гадаад худалдааг дэмжих түр хороо)
Хэлэлцэж байгаа
Нэмэлт өөрчлөлт (Зарим зохицуулалтыг тодруулах, нарийвчлах)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Сонгуулийн тогтолцоо холимог 126 гишүүн)
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөд нийцүүлэх)
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, нийгмийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэх)
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөд нийцүүлэх)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Хэлэлцэж эхлээгүй
Шинэчилсэн найруулга (Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөд нийцүүлэх)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Шинэчилсэн найруулга (Газрын ерөнхий хууль)
Хэлэлцэж байгаа
Шинэчилсэн найруулга
Хэлэлцэж эхлээгүй
Бие даасан хууль (“Зөвлөлдөж шийдье” )
Хэлэлцэж байгаа
Нэмэлт өөрчлөлт (Сонгуулийн тогтолцоо холимог 126 гишүүн)
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Хөрөнгө, орлогын эх үүсвэр, зарцуулалт нь нийтэд ил тод байна)
Батлагдсан
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, нийгмийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэх)
Батлагдсан
Нийт 32 эксперт, 437 иргэн үнэлгээ өгсөн байна
Дундаж үнэлгээ
86
Санаачилсан болон ажлын хэсгийн хуулиуд - 43
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн
Нэмэлт өөрчлөлт (Суурь болгон нэгтгэсэн төсөл)
Батлагдсан
Бие даасан хууль ("Шүүхийн бус журмаар өр барагдуулах үйл ажиллагааг зохицуулах тухай )
Хэлэлцэж эхлээгүй
Тогтоолын төсөл (Хөгжлийн банк)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт (“Цахим парламент”-ын үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх)
Батлагдсан
Бие даасан хууль (төсвийн ил тод байдал хангагдана)
Батлагдсан
Бие даасан хууль (Шинээр боловсруулж өргөн барьсан)
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Паркийн удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа,)
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөд нийцүүлэх)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Хуулийг боловсронгуй болгох, хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах )
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Банкны хувь эзэмшлийн төвлөрлийг бууруулах хугацааг сунгах)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Хэлэлцэж эхлээгүй
Тогтоолын төсөл (Автомашины нүүрсэн янданг улсын хилээр гаргахыг хориглох барааны жагсаалтад оруулах тухай)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт (Эрүү шүүлтийн эсрэг конвенцын Нэмэлт протоколд нийцүүлэх)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Тогтоолын төсөл (УИХ-ын ажлын хэсгийн дүгнэлт дээр тулгуурлан боловсруулсан төсөл)
Батлагдсан
Тогтоолын төсөл (COVID-19 цар тахалтай холбогдуулан баталсан хуулийн биелэлтэд хяналт тавих /Шинэ парламент/)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Нэр томьёоны болон зүйл заалт хоорондын зөрчил арилгах)
Батлагдсан
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Органик бүтээгдэхүүний тухай)
Батлагдсан
Тогтоолын төсөл (ЭТТ хувьцааны 34 хувийг Монгол Улсын иргэн бүрд эзэмшүүлэх )
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга
Батлагдсан
Бие даасан хууль (Төмөр замын сүлжээ байгуулахад харгалзах хүчин зүйлийг тодорхойлох)
Батлагдсан
Тогтоолын төсөл (Оффшор бүсээс орж ирсэн хөрөнгөөр өрх бүрд нэг сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Тогтоолын төсөл (Тогтоолын төсөл)
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөд нийцүүлэх)
Батлагдсан
Тогтоолын төсөл (УИХ-ын ажлын хэсгийн дүгнэлт дээр тулгуурлан боловсруулсан төсөл)
Батлагдсан
Хэлэлцэж эхлээгүй
Хэлэлцэж эхлээгүй
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга
Хэлэлцэж байгаа
Нэмэлт өөрчлөлт (Ашигт малтмалын ордыг ашиглаж валютын орлого олдог хуулийн этгээдийн мөнгөн гүйлгээ, төлбөр тооцоог Монголбанк гүйцэтгэх)
Хэлэлцэж байгаа
Батлагдсан
Нийт 32 эксперт, 529 иргэн үнэлгээ өгсөн байна
Дундаж үнэлгээ
85
Санаачилсан болон ажлын хэсгийн хуулиуд - 15
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн
Тогтоолын төсөл (Эмийн хяналтын тогтолцоо, шалгалтын үр нөлөөний асуудлаар шалгалт хийх )
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт (Ёс зүйн хороог байгуулах)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (“Цахим парламент”-ын үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх)
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөд нийцүүлэх)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Цахимжилттай холбоотой)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Тогтоолын төсөл (Улаанбаатар хотын хөгжлийн бодлогын асуудал эрхэлсэн Түр хороо байгуулах тухай)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (цахимжилттай холбоотой)
Батлагдсан
Хэлэлцэж эхлээгүй
Батлагдсан
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга
Батлагдсан
Батлагдсан
Нийт 51 эксперт, 266 иргэн үнэлгээ өгсөн байна
Дундаж үнэлгээ
82
Санаачилсан болон ажлын хэсгийн хуулиуд - 14
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн,, Ёс Зүйн Дэд Хорооны Дарга
Тогтоолын төсөл (92 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавих)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Зэвсэгт хүчний шаардлагатай буцалтгүй тусламж)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Бие даасан хууль ("Шүүхийн бус журмаар өр барагдуулах үйл ажиллагааг зохицуулах тухай )
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт (“Цахим парламент”-ын үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх)
Батлагдсан
Хэлэлцэж байгаа
Батлагдсан
Хэлэлцэж эхлээгүй
Шинэчилсэн найруулга
Хэлэлцэж эхлээгүй
Тогтоолын төсөл (92 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавих)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт ("Тэр бум" мод)
Батлагдсан
Бие даасан хууль (Шинээр боловсруулж өргөн барьсан)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Импортоор оруулж байгаа цэргийн тоног төхөөрөмжийг гаалийн тариф, гаалийн татвараас чөлөөлөх )
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нийт 35 эксперт, 199 иргэн үнэлгээ өгсөн байна
Дундаж үнэлгээ
81
Санаачилсан болон ажлын хэсгийн хуулиуд - 50
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн,, Хууль Зүйн Байнгын Хорооны Дарга
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт (Барааны тэмдгийн эрхийн хамгаалалтын үйл ажиллагаа бүрэн цахимжсантай холбогдуулан зохицуулах)
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн зохицуулалтыг тодорхой, боловсронгуй болгох)
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Оюуны өмчийн тухай хуулийн үзэл баримтлал, зохицуулалтад нийцүүлэх)
Батлагдсан
Бие даасан хууль (Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойг тохиолдуулан өршөөх)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Тодотгол)
Батлагдсан
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга
Батлагдсан
Хэлэлцэж байгаа
Хэлэлцэж байгаа
Нэмэлт өөрчлөлт (Иргэний үнэмлэхийн санах ойг зохицуулах)
Хэлэлцэж байгаа
Нэмэлт өөрчлөлт (Камержуулалтын нэгдсэн систем нэвтрүүлэх)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Уул уурхайн чиглэлээр улс хоорондын тээвэрлэлтийн зөвшөөрөл олгох)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт (Монгол Улсын нэгдэн орсон Олон улсын гэрээ конвенц, зөвлөмжид нийцүүлэх)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Шинэчилсэн найруулга (Үндэсний их баяр наадмын үйл ажиллагаанд оролцогчдын эрх үүргийг тодорхой болгох)
Батлагдсан
Бие даасан хууль (шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилчдын нийгэм, эдийн засгийн баталгаа хангагдана)
Батлагдсан
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт (УИХ-ын бусад шийдвэр санаачлахад тодорхой хүрээ, хязгаар тогтоолоо)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт (Цахим хэлбэрээр зөрчлийг бүртгэх, дугаар олгох, шалгах, )
Хэлэлцэж байгаа
Нэмэлт өөрчлөлт (Хөөн хэлэлцсэн хугацаа дууссанаас үл хамаарч хөрөнгө хураах)
Батлагдсан
Бие даасан хууль (Аялал жуулчлалыг бий болгох)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Хэлэлцэж эхлээгүй
Хэлэлцэж эхлээгүй
Бие даасан хууль (нэмэлт, өөрчлөлт)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Бие даасан хууль (Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засаг захиргааны онцгой бүс Макао хоорондын хэлэлцээр)
Батлагдсан
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт (Алба хаагчдын үүрэг гүйцэтгэх нөхцөл, нийгмийн баталгааг сайжруулах)
Батлагдсан
Тогтоолын төсөл (Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай)
Батлагдсан
Тогтоолын төсөл (Төрийн болон орон нутгийн өмчит төрийн өмчийн оролцоотой компаниудын нүүрс тээвэрлэлттэй холбоотой асуудлаар )
Хэлэлцэж байгаа
Бие даасан хууль (Монгол Улс, Азийн хөгжлийн банк хоорондын “Аймаг, сумын бүсчилсэн ногоон хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”-ийн Санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай )
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга
Батлагдсан
Хэлэлцэж эхлээгүй
Тогтоолын төсөл (Улаанбаатар хотын хөгжлийн бодлогын асуудал эрхэлсэн Түр хороо байгуулах тухай)
Батлагдсан
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийсний үндсэн дээр)
Хэлэлцэж байгаа
Шинэчилсэн найруулга (Хуулийг боловсронгуй болгох)
Хэлэлцэж байгаа
Бие даасан хууль (Мөрдөгчийн эрхийг нэмлээ)
Хэлэлцэж байгаа
Шинэчилсэн найруулга (Засаж сайжруулах)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Хэлэлцэж эхлээгүй
Тогтоолын төсөл (Төрийн болон орон нутгийн өмчит төрийн өмчийн оролцоотой компаниудын нүүрс тээвэрлэлттэй холбоотой асуудлаар )
Хэлэлцэж байгаа
Нийт 40 эксперт, 289 иргэн үнэлгээ өгсөн байна
Дундаж үнэлгээ
80
Санаачилсан болон ажлын хэсгийн хуулиуд - 27
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн
Нэмэлт өөрчлөлт (Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Сонгуулийн тогтолцоо холимог 126 гишүүн)
Батлагдсан
Бие даасан хууль (төсвийн ил тод байдал хангагдана)
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Шинэчилсэн найруулга)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Улс төрийн албан хаагчдад шалгуур тогтоох )
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт
Батлагдсан
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт (06 дугаар сарын 14-ний өдрийг “Шүүхийн өдөр” хэмээн тэмдэглэлт өдөр болгох )
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт (Газартай холбоотой зөрчилтэй заалтыг хасах )
Батлагдсан
Бие даасан хууль
Хэлэлцэж эхлээгүй
Бие даасан хууль (Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ нэг удаа нөхөн төлөх боломжийг сунгах)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Шинэчилсэн найруулга (126 гишүүнтэй УИХ-ын бүтэц)
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (126 гишүүнтэй УИХ-ын дэг)
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (УИХ-аас гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг тогтмол сонсож, хэлэлцдэг байнгын шинжтэй механизмыг бий болгоно)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Хөөн хэлэлцсэн хугацаа дууссанаас үл хамаарч хөрөнгө хураах)
Батлагдсан
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга
Батлагдсан
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Паркийн удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа,)
Батлагдсан
Батлагдсан
Нийт 18 эксперт, 229 иргэн үнэлгээ өгсөн байна
Дундаж үнэлгээ
80
Санаачилсан болон ажлын хэсгийн хуулиуд - 7
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн,, Эдийн Засгийн Байнгын Хорооны Дарга
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт (“Цахим парламент”-ын үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх)
Батлагдсан
Тогтоолын төсөл (нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /бензин/)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Тогтоолын төсөл (Улаанбаатар хотын хөгжлийн бодлогын асуудал эрхэлсэн Түр хороо байгуулах тухай)
Батлагдсан
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нийт 36 эксперт, 213 иргэн үнэлгээ өгсөн байна
Дундаж үнэлгээ
80
Санаачилсан болон ажлын хэсгийн хуулиуд - 35
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн,, Төрийн Байгуулалтын Байнгын Хорооны Дарга
Бие даасан хууль (33 хуулийн төсөл, 5 тогтоолын төслийг хууль санаачлагчид нь буцаах)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Зарим зохицуулалтыг тодруулах, нарийвчлах)
Батлагдсан
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт (Хуулийн үйчлэлийн хугацааг нэг жилээр сунгах)
Батлагдсан
Тогтоолын төсөл (92 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавих)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Суурь болгон нэгтгэсэн төсөл)
Батлагдсан
Тогтоолын төсөл (Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны 2022 оны 11 дүгээр тогтоол)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт (“Цахим парламент”-ын үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх)
Батлагдсан
Бие даасан хууль (Женев хотноо 1958 онд батлагдсан “Дугуйт тээврийн хэрэгслүүд)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Олон Улсын гэрээ хэлэлцээр ( “Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Конвенцын 50 дугаар зүйлийн а) хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Протокол”-ыг соёрхон батлах тухай)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Олон Улсын гэрээ хэлэлцээр ( “Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Конвенцын 56 дугаар зүйлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Протокол”-ыг соёрхон батлах тухай)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Олон Улсын гэрээ хэлэлцээр (Дугуйт тээврийн хэрэгслүүд, тэдгээрт суурилуулан ашиглах болох тоногт төхөөрөмж, эд ангид зориулсан...)
Батлагдсан
Олон Улсын гэрээ хэлэлцээр (Шинэ сэргэлтийн бодлого болон Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 400 орчим сая ам.доллар)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Шинэчилсэн найруулга
Батлагдсан
Бие даасан хууль (Төмөр замын сүлжээ байгуулахад харгалзах хүчин зүйлийг тодорхойлох)
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Паркийн удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа,)
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөд нийцүүлэх)
Батлагдсан
Тогтоолын төсөл (Улаанбаатар хотын хөгжлийн бодлогын асуудал эрхэлсэн Түр хороо байгуулах тухай)
Батлагдсан
Бие даасан хууль (Монгол Улс, Дэлхийн Банкны Олон улсын сэргээн босголт, хөгжлийн банк болон Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хоорондын “Монгол Улсын тээврийн холболт болон логистикийг сайжруулах төсөл”)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Бие даасан хууль (Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын Далайн хөдөлмөрийн тухай 2006 оны конвенцод 2016, 2018 онд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт (Төмөр замын газрыг 2025 онд байгуулах өөрчлөлт)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Иргэний нисэхийн ерөнхий газрыг өөрчлөн байгуулахыг 2025 он болгох)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Үйлдвэрлэл, технологийн паркийг байгуулахад барилгын материал, дэд бүтэц, тоног төхөөрөмж гаалийн албан татвараас хугацаагүй чөлөөлөх)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Хэлэлцэж эхлээгүй
Тогтоолын төсөл (Автомашины нүүрсэн янданг улсын хилээр гаргахыг хориглох барааны жагсаалтад оруулах тухай)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Тогтоолын төсөл (92 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавих)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Зөвшөөрлийн жагсаалт батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт)
Батлагдсан
Нийт 36 эксперт, 221 иргэн үнэлгээ өгсөн байна
Дундаж үнэлгээ
79
Санаачилсан болон ажлын хэсгийн хуулиуд - 25
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн
Нэмэлт өөрчлөлт (Хуулийн үйчлэлийн хугацааг нэг жилээр сунгах)
Батлагдсан
Тогтоолын төсөл (92 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавих)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Алслагдсан нутагт онцгой байдлын алба хаагчид 30 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшлыг 5 жил тутам олгох)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт ( Алслагдсан алба хаагчдад мөнгөн урамшууллыг 5 жил тутам олгох)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Суурь болгон нэгтгэсэн төсөл)
Батлагдсан
Бие даасан хууль ("Шүүхийн бус журмаар өр барагдуулах үйл ажиллагааг зохицуулах тухай )
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт (ЭМ-ийн байгууллагын төсөвтэй холбоотой үүссэн зөрчлийг арилгах)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Бэлчээрийн газрын ашиглалттай холбоотой заалт)
Нэгтгэсэн
Нэмэлт өөрчлөлт (А вируст гепатит, пневмококк, хүний папиллома вирусийн халдварын эсрэг вакцин нэмэх)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Төрийн захиргааны албан хаагчдын урамшуулал)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн орлогыг бүрэн төвлөрүүлэх)
Батлагдсан
Хэлэлцэж эхлээгүй
Шинэчилсэн найруулга
Хэлэлцэж эхлээгүй
Бие даасан хууль (Булевиртид эмийг НӨАТ болон Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх)
Батлагдсан
Бие даасан хууль (Төмөр замын сүлжээ байгуулахад харгалзах хүчин зүйлийг тодорхойлох)
Батлагдсан
Бие даасан хууль (Шинээр боловсруулж өргөн барьсан)
Батлагдсан
Батлагдсан
Нийт 29 эксперт, 305 иргэн үнэлгээ өгсөн байна
Дундаж үнэлгээ
79
Санаачилсан болон ажлын хэсгийн хуулиуд - 13
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн
Тогтоолын төсөл (92 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавих)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчлэл болон АТГ-ын дэд даргыг томилох тухай )
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Бэлчээрийн газрын ашиглалттай холбоотой заалт)
Нэгтгэсэн
Нэмэлт өөрчлөлт (Нэр томьёоны болон зүйл заалт хоорондын зөрчил арилгах)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Нийслэл олон улсын зах зээлд үнэт цаас гаргахтай холбоотой )
Батлагдсан
Хэлэлцэж эхлээгүй
Хэлэлцэж эхлээгүй
Шинэчилсэн найруулга (Төлбөрийн чадваргүй иргэнд үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тогтолцоо боловсронгуй болгох)
Хэлэлцэж байгаа
Тогтоолын төсөл (92 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавих)
Батлагдсан
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт (Алба хаагчдын үүрэг гүйцэтгэх нөхцөл, нийгмийн баталгааг сайжруулах)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Гадаадын иргэн, харьяатын газрыг төрийн тусгай албанд хамааруулах)
Батлагдсан
Нийт 30 эксперт, 337 иргэн үнэлгээ өгсөн байна
Дундаж үнэлгээ
77
Санаачилсан болон ажлын хэсгийн хуулиуд - 16
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн,, Зам Тээврийн Сайд
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт (Зэвсэгт хүчний шаардлагатай буцалтгүй тусламж)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Шинэчилсэн найруулга (Шинэчилсэн найруулга)
Хэлэлцэж байгаа
Нэмэлт өөрчлөлт (Бэлчээрийн газрын ашиглалттай холбоотой заалт)
Нэгтгэсэн
Шинэчилсэн найруулга
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга
Хэлэлцэж байгаа
Хэлэлцэж эхлээгүй
Тогтоолын төсөл (Ашигт малтмал хайх, ашиглах зориулалтаар газар, түүний хэвлийг тусгай зөвшөөрлөөр олгох, төлбөр, татвар ногдуулах, хураахтай холбоотой үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх, санал, дүгнэлт гаргах, тайланг Улсын Их Хурлын 2024 хаврын ээлжит чуулганы хуг)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Бие даасан хууль
Хэлэлцэж эхлээгүй
Бие даасан хууль (Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ нэг удаа нөхөн төлөх боломжийг сунгах)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Шинэчилсэн найруулга
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Барааны тэмдгийн эрхийн хамгаалалтын үйл ажиллагаа бүрэн цахимжсантай холбогдуулан зохицуулах)
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн зохицуулалтыг тодорхой, боловсронгуй болгох)
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Оюуны өмчийн тухай хуулийн үзэл баримтлал, зохицуулалтад нийцүүлэх)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Импортоор оруулж байгаа цэргийн тоног төхөөрөмжийг гаалийн тариф, гаалийн татвараас чөлөөлөх )
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт (Хүүхдийн эсрэг үйлдэгдсэн гэмт хэрэгт оногдуулах, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодохтой холбоотой зөрчил, гэмт хэргийн ялын бодлогыг чангатгах)
Батлагдсан
Нийт 28 эксперт, 215 иргэн үнэлгээ өгсөн байна
Дундаж үнэлгээ
77
Санаачилсан болон ажлын хэсгийн хуулиуд - 0
Нийт 35 эксперт, 261 иргэн үнэлгээ өгсөн байна
Дундаж үнэлгээ
75
Санаачилсан болон ажлын хэсгийн хуулиуд - 2
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн
Бие даасан хууль (Шинээр боловсруулж өргөн барьсан)
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Шинэчилсэн найруулга)
Батлагдсан
Нийт 40 эксперт, 213 иргэн үнэлгээ өгсөн байна
Дундаж үнэлгээ
75
Санаачилсан болон ажлын хэсгийн хуулиуд - 32
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн
Нэмэлт өөрчлөлт (Шүүх эрх мэдлийн хүрээн дэх эрх зүйн зохицуулалтыг Монгол Улсын Үндсэн хуульд хугацаа алдалгүй нийцүүлэх шаардлага)
Хэлэлцэж байгаа
Нэмэлт өөрчлөлт (Сургууль, цэцэрлэгийн эрхлэгчийн томилох эрх)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт (Суурь болгон нэгтгэсэн төсөл)
Батлагдсан
Тогтоолын төсөл (Хөгжлийн банк)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Тогтоолын төсөл (Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал)
Батлагдсан
Бие даасан хууль (төсвийн ил тод байдал хангагдана)
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Шинэчилсэн найруулга)
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөд нийцүүлэх)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Өвөлжөө, хаваржааны газарт хүнсний ногоо, тариалалт хийх зохицуулалт)
Нэгтгэсэн
Нэмэлт өөрчлөлт (Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчлэл болон АТГ-ын дэд даргыг томилох тухай )
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Бэлчээрийн газрын ашиглалттай холбоотой заалт)
Нэгтгэсэн
Хэлэлцэж эхлээгүй
Тогтоолын төсөл (Автомашины нүүрсэн янданг улсын хилээр гаргахыг хориглох барааны жагсаалтад оруулах тухай)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Бие даасан хууль
Хэлэлцэж эхлээгүй
Бие даасан хууль (Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ нэг удаа нөхөн төлөх боломжийг сунгах)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Шинэчилсэн найруулга (Шинэчилсэн найруулга)
Хэлэлцэж байгаа
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга
Хэлэлцэж байгаа
Батлагдсан
Бие даасан хууль (Төмөр замын сүлжээ байгуулахад харгалзах хүчин зүйлийг тодорхойлох)
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Мал эмнэлгийн хяналтыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зохицуулалт)
Батлагдсан
Бие даасан хууль (Шинээр боловсруулж өргөн барьсан)
Батлагдсан
Бие даасан хууль
Хэлэлцэж байгаа
Шинэчилсэн найруулга (Шинэчилсэн найруулга)
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Паркийн удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа,)
Батлагдсан
Батлагдсан
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нийт 35 эксперт, 200 иргэн үнэлгээ өгсөн байна
Дундаж үнэлгээ
75
Санаачилсан болон ажлын хэсгийн хуулиуд - 0
Нийт 36 эксперт, 206 иргэн үнэлгээ өгсөн байна
Дундаж үнэлгээ
73
Санаачилсан болон ажлын хэсгийн хуулиуд - 0
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн,, Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын Сайд
Нийт 27 эксперт, 202 иргэн үнэлгээ өгсөн байна
Дундаж үнэлгээ
73
Санаачилсан болон ажлын хэсгийн хуулиуд - 5
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн,, Эрүүл Мэндийн Сайд
Нэмэлт өөрчлөлт (Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг өргөжүүлэх)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Тогтоолын төсөл (Улаанбаатар хотын хөгжлийн бодлогын асуудал эрхэлсэн Түр хороо байгуулах тухай)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлогыг сайжруулах зорилго)
Хэлэлцэж байгаа
Нийт 34 эксперт, 204 иргэн үнэлгээ өгсөн байна
Дундаж үнэлгээ
73
Санаачилсан болон ажлын хэсгийн хуулиуд - 3
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн
Бие даасан хууль (2021.07.01-н хүртэлх хугацаанд НДШ төлөөгүй ажил олгогч, даатгуулагчийг Зөрчлийн тухай хуульд заасан торгох шийтгэл, алдангиас чөлөөлнө)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Хуулийн үйлчлэх хугацааг сунгах, хуульд зарим нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулах )
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөд нийцүүлэх)
Батлагдсан
Нийт 22 эксперт, 281 иргэн үнэлгээ өгсөн байна
Дундаж үнэлгээ
72
Санаачилсан болон ажлын хэсгийн хуулиуд - 15
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн,, Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Спортын сайд
Тогтоолын төсөл (92 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавих)
Батлагдсан
Тогтоолын төсөл (Хөгжлийн банк)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Бие даасан хууль (төсвийн ил тод байдал хангагдана)
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Шинэчилсэн найруулга)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Төрийн албаны хөгжил, шинэтгэлийг бодитойгоор шуурхай хэрэгжүүлэх)
Батлагдсан
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчлэл болон АТГ-ын дэд даргыг томилох тухай )
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга (Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөд нийцүүлэх)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт (Мэргэжлийн спортын хөгжлийн асуудал)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт (Дэлхийн улс орнуудын шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулна)
Хэлэлцэж байгаа
Батлагдсан
Тогтоолын төсөл (“Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчийг сонгогчдын саналаар эгүүлэн татах журам)
Хэлэлцэж байгаа
Тогтоолын төсөл (92 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавих)
Батлагдсан
Нийт 40 эксперт, 209 иргэн үнэлгээ өгсөн байна
Дундаж үнэлгээ
71
Санаачилсан болон ажлын хэсгийн хуулиуд - 46
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн
Бие даасан хууль (Вакцинжуулалтад Дэлхийн банкны ОУХА-ийн нэмэлт санхүүжилтийн хөнгөлөлттэй зээл)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (23 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор тогтоолд өөрчлөлт оруулах)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт (170.0 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлийн нэмэлт эх үүсвэр авах тухай)
Батлагдсан
Батлагдсан
Бие даасан хууль (Монгол Улс, Олон улсын сэргээн босголт, хөгжлийн банк хоорондын Зээлийн хэлэлцээр)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Бие даасан хууль (Тогтоолын хавсралтыг шинэчлэн батлах тухай)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт (Төсвийн тодотгол)
Батлагдсан
Бие даасан хууль
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Банкуудын хувьцаагаа анхдагч зах зээлд олон нийтэд нээлттэй гаргах )
Хэлэлцэж байгаа
Олон Улсын гэрээ хэлэлцээр (Монгол Улс, Азийн хөгжлийн банк хоорондын Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр 2022-2023 оны зээлийн төлөвлөгөө)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт ( Стандартчилал,хэмжил зүйн тухай)
Хэлэлцэж байгаа
Олон Улсын гэрээ хэлэлцээр (Монгол Улс, Дэлхийн банкны Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд байгуулсан Зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай)
Батлагдсан
Хэлэлцэж байгаа
Нэмэлт өөрчлөлт (Төсвийн тодотгол )
Батлагдсан
Бие даасан хууль (Монгол Улс, Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк хоорондын)
Батлагдсан
Бие даасан хууль (Шинээр боловсруулж өргөн барьсан)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчлэл болон АТГ-ын дэд даргыг томилох тухай )
Батлагдсан
Батлагдсан
Батлагдсан
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт
Батлагдсан
Бие даасан хууль (Малчдад нөхөн олговор болгох)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Хэлэлцэж эхлээгүй
Батлагдсан
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Төрийн байгууллагуудын нийтийн зориулалттай орон сууцны зориулалтаар газар эзэмшиж, хөрөнгө босгодог шударга бус байдлыг хязгаарлах)
Хэлэлцэж байгаа
Бие даасан хууль (Төмөр замын сүлжээ байгуулахад харгалзах хүчин зүйлийг тодорхойлох)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт
Батлагдсан
Шинэчилсэн найруулга
Хэлэлцэж байгаа
Нэмэлт өөрчлөлт (Ашигт малтмалын ордыг ашиглаж валютын орлого олдог хуулийн этгээдийн мөнгөн гүйлгээ, төлбөр тооцоог Монголбанк гүйцэтгэх)
Хэлэлцэж байгаа
Нийт 18 эксперт, 236 иргэн үнэлгээ өгсөн байна
Дундаж үнэлгээ
70
Санаачилсан болон ажлын хэсгийн хуулиуд - 13
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн,, Хууль Зүй Дотоод Хэргийн Сайд
Нэмэлт өөрчлөлт (Шинээр хоёр яам байгуулах тухай)
Батлагдсан
Нэмэлт өөрчлөлт (Бодлогын баримт бичгүүдийг хуульд нийцүүлэх)
Нэгтгэсэн
Батлагдсан
Бие даасан хууль (Монгол, Хятадын Замын-Үүд, Эрээний эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс байгуулах тухай)
Батлагдсан
Тогтоолын төсөл ( Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Тогтоолын төсөл (Хөтөл, цемент)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Тогтоолын төсөл (Санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх шаардлагатай 31.4 их наяд төгрөгийн 135 төсөл арга хэмжээ)
Хэлэлцэж эхлээгүй
Нэмэлт өөрчлөлт ("Шинэ сэргэлтийн бодлогo"-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд)
Батлагдсан
Батлагдсан
Нийт 29 эксперт, 201 иргэн үнэлгээ өгсөн байна
Дундаж үнэлгээ
70
Санаачилсан болон ажлын хэсгийн хуулиуд - 11
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн
Нэмэлт өөрчлөлт (Шинээр 3 байнгын хороо байгуулах)
Батлагдсан